Om skolan

Ålands folkhögskola ger, i överensstämmelse med sin folkbildningstradition, allmänbildande och studieförberedande undervisning till ungdomar och vuxna enligt principen om livslångt lärande. Skolan grundades 1895 och har landskapet Åland som huvudman.

BROSCHYRER OM ÅLANDS FOLKHÖGSKOLA finns längst ned på denna sida.

Allmänt om skolan

Skolan ligger vackert belägen i Finström, Strömsvik, mitt på den åländska landsbygden, 24 km från Mariehamn. Skolan kan ta emot 60 studerande till vinterkursen. De studerande är i varierande ålder och kommer i första hand från Åland, övriga Finland och Sverige, men även andra länder brukar vara representerade.

Undervisningen

Ålands folkhögskola har en särställning bland landskapets skolor genom den frihet skolan har att själv utforma sin verksamhet. Skolan är examens- och betygsfri, istället för betyg får de studerande ett intyg över studiernas innehåll och omfattning. Verksamheten vid skolan syftar särskilt till att göra det möjligt för studerande att påverka sin egen livssituation och skapa engagemang för att berika kulturlivet.

I undervisningen beaktar vi gruppens och individens behov för att uppnå de olika linjernas målsättningar. Vi arbetar mycket med att utveckla samarbetsförmågan och förmågan att kommunicera. I våra undervisningsgrupper har de studerande möjlighet att utveckla sina kompetenser och hitta nya intressen. De lärarledda lektionernas antal är ca 29-36 per vecka.

Studerandeverksamhet

Skolans studerande bildar en studerandekår som väljer ett studeranderåd. Där diskuteras allmänna frågor och tas initiativ gällande studier och trivsel. De studerande har också två representanter i skolans direktion.

Studiesociala förmåner och avgifter

  • Avgifter: Undervisningen är avgiftsfri med undantag av vissa kortkurser för de specialiserade linjerna.
  • Kursavgifter: Studerande på Vildmark & foto betalar en avgift om 1160 euro per termin och Hantverkslinjens grundår och fördjupningsår betalar 450 euro per termin. Avgiften täcker kostnader i samband med resor, studiebesök, studier utanför skolan o dyl. De studerande betalar själva för material och läromedel.
  • Skollunch: De studerande serveras lunch avgiftsfritt under skoldagarna.
  • Skolskjuts: Åländska studerande har rätt till ersättning för skolskjuts mellan bostaden och skolan under skolans arbetsdagar om de bor längre än 5 km från skolan och inte har rätt till bostadstillägg. Ersättningen ges i huvudsakligen i form av ett busskort inom landskapstrafiken. Den som bor i skolans internat har inte rätt till reseersättning.
  • Boende endast för myndiga studerande: Rumshyra 60 euro/vecka. Rummet disponeras under hela läsåret med undantag för höst-, jul- och sportlov.
  • Övriga förmåner: Skolan har både en lagstadgad och en frivillig gruppolycksfallsförsäkring för alla heltidsstuderande för att få ett försäkringsskydd som gäller samtliga lektioner.